Adatkezelési tájékoztató

Bevezetés

Az Instant Teams (Továbbiakban: Adatkezelő) az alábbiak szerint jár el az általa szervezett offline vagy online csapatépítő rendezvényekkel kapcsolatban.

Az Érintettet az adatkezelés megkezdése előtt, kivételes esetben az adatkezelés megkezdésekor tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről. Különös tekintettel az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, az adatkezelés időtartamáról valamint az adatkezelésre jogosultak köréről. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell az érintett jogait és jogorvoslati lehetőségeit.

Az adatkezelési tájékoztató elérhető az alábbi webhelyen: www.instantteams.hu

Az Adatkezelő által szervezett rendezvények célja, hogy a megrendelő által kijelölt csoportnak élménydús szórakoztatást nyújtson online vagy offline formában.

A Megrendelő a megrendelésével, a Résztvevő a részvételével elfogadja a jelen adatkezelési tájékoztató tartalmát.

Az Adatkezelő jogosult a jelen tájékoztatót a hatályos jogszabályi előírások figyelembevételével bármikor egyoldalúan módosítani. A módosítások a fenti címen történő közzététellel lépnek hatályba.

 

Fogalmak

Adatkezelő: PÁNIQ INSTANT KFT. (1082 Budapest, Futó utca 37-45., cégjegyzékszám: 01 09 278938, képviseli: Ureczky Balázs).

Megrendelő: Az Adatkezelő csapatával kapcsolatot tartó, a megrendelésért felelős személy.

Résztvevő: A rendezvényre meghívott személy, függetlenül attól, hogy mennyi ideig tartózkodik a helyszínen vagy az online szobákban, függetlenül attól, hogy megjelenik-e vagy, hogy részt vesz-e a játékokban.

Érintett: Azon természetes személyek, kiket a rendszerben tárolt adatok alapján azonosítani lehet.

Személyes adat: Az érintettre vonatkozó bármely információ.

Adatkezelés: Az Érintettek személyes adataival végzett bármely művelet ide értve a rögzítést is.

Adatfeldolgozó: Az a természetes vagy jogi személy, amely az Adatkezelő nevében adatot kezel.

 

Alapelvek

Az Adatkezelő maradéktalanul szem előtt tartja az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletének az alapelvekre vonatkozó rendelkezéseit és eljárásrendjébe beépíti az adatok személyi, műszaki, fizikai és informatikai védelmét.

 

Megrendelő felelősségi köre

Abban az esetben mikor a Megrendelő nem saját adatait adja meg, hanem egyéb természetes személyét, a Megrendelő kizárólagos felelőssége, hogy az adatok megadását ezen természetes személy hozzájárulásával, tudtával és megfelelő tájékoztatásával tegye meg. Ezek meglétét az Adatkezelő vizsgálni nem köteles.

A Megrendelő köteles gondoskodni az általa regisztrált adatok pontosságáról és naprakészségéről, valamint arról, hogy kizárólag csak az Érintettek szükséges adatait adja át az Adatkezelőnek

 

Adatkezelési célok és feltételrendszereik

Az Adatkezelő személyes adatokat az alábbi célokból kezel:

 
Online vagy Offline csapatépítéssel kapcsolatos regisztráció

A Megrendelő szerződést köt az Adatkezelővel abból a célból, hogy az általa megjelölt személyeknek csapatépítő programot szervezzen és azok Résztvevőként részt vegyenek a rendezvényen. Az Adatkezelő a játékot meghirdeti, meghívót küld a Résztvevőknek melyhez kizárólag a Megrendelő által adott e-mail címeket használja. Az Adatkezelő kéri, hogy lehetőség szerint céges e-mail címek kerüljenek átadásra.

Kezelt adatok köre:

Vezetéknév, Keresztnév, E-mail cím.

Adatkezelés jogalapja:

A szerződés teljesítése és megszüntetése.

Adatkezelés időtartama:

Az adatkezelés a szerződés megkötését követően kezdődik és a teljesítést követően befejeződik. A Résztvevők adatait a rendezvény befejezését követően az Adatkezelő haladéktalanul törli.

Adattovábbítás:

Adattovábbítás nem történik.

 

Rendezvényhez kapcsolódó képi és hangfelvételekhez kapcsolódó adatkezelés

Az Adatkezelő a rendezvényeken felvételt készíthet melyek célja, hogy a saját reklám- és online felületein promóciós céllal közzé tegye. A felvételek készítésének kizárólagos célja, hogy az Adatkezelő által szervezett rendezvényekhez reklámanyag készüljön. Amennyiben a Megrendelő vagy az Érintettek bármelyike nem járul hozzá a felvételek elkészítéséhez, az nem befolyásolja a rendezvényen lebonyolítását és az azon való részvételét. Ilyen esetben az Instant Teams csapata gondoskodik róla, hogy felvétel ne készüljön arról a személyről aki nem járult hozzá az adatkezeléshez.

Kezelt adatok köre:

A résztvevőkről készült fotó és videofelvétel.

Adatkezelés jogalapja:

Az Érintett hozzájárulása.

Adatkezelés időtartama:

Azon a felvételek esetén melyek az Adatkezelő által kezelt felületek valamelyikére kikerültek: 1 év.

Azon felvételek esetén, melyek nem kerültek felhasználásra: 7 nap.

Adattovábbítás:

A reklámcélra felhasznált felvételek esetében adattovábbítás történik az Adatkezelő informatikai szolgáltatója felé.

 

Online rendezvényhez kapcsolódó ételkiszállítással kapcsolatos adatkezelés

A Megrendelő élhet az Adatkezelő által kínált ételkiszállítási lehetőséggel is. Ebben az eseteben az online rendezvény keretében a Résztvevők ételt kapnak, melyet a megadott címre szállíttat az Adatkezelő. A kiszállítás az Adatkezelő szerződött partnerein keresztül történik.

Kezelt adatok köre a kiszállítással kapcsolatban:

Vezetéknév, Keresztnév, E-mail cím, Telefonszám, Kiszállítási cím

Adatkezelés jogalapja:

Szerződés teljesítése.

Adatkezelés időtartama:

Az adatkezelés a szerződés megkötését követően kezdődik és a teljesítést követően befejeződik. A Résztvevők adatait a rendezvény befejezését követően az Adatkezelő és az Adatfeldolgozó haladéktalanul törli.

Adattovábbítás:

Az Résztvevő kapcsolati adatai (Vezetéknév, Keresztnév, Telefonszám, Kiszállítási cím) a Megrendelő által is jóváhagyott és a szerződésben rögzített, ételkiszállítással foglalkozó vállalkozás felé.

 

Számlázással és pénzügyi teljesítéssel kapcsolatos adatkezelés

A rendezvénnyel kapcsolatban kötött szerződés értelmében az Adatkezelő számlát bocsájt ki a Megrendelő felé. A pénzügyi teljesítésig az Adatkezelő megőrzi a kapcsolattartási adatokat.

Kezelt adatok köre: Vezetéknév, Keresztnév, E-mail cím, Telefonszám.

Adatkezelés jogalapja: Az Adatkezelő jogos érdeke.

Adatkezelés időtartama:

Az adatkezelés a szerződés megkötését követően kezdődik és a pénzügyi teljesítést követően befejeződik. A kapcsolati adatokat a teljesítést követően az Adatkezelő és az Adatfeldolgozó haladéktalanul törli.

Adattovábbítás:

Jogi lépések szükségessége esetén az Adatkezelő az adatokat továbbíthatja a jogi képviselője és a behajtással foglakozó partnere felé.

 

Számviteli kötelezettség kapcsán történő adatkezelés

A számviteli előírások következtében az Adatkezelő köteles a pénzügyi tranzakciók adatait kezelni.

Kezelt adatok köre: Számlázással kapcsolatos adatok.

Adatkezelés jogalapja: Törvényi kötelezettség.

Adatkezelés időtartama: 8 év.

Adattovábbítás: Adattovábbítás történik az Adatkezelő könyveléssel megbízott partnere felé.

 

Hírlevéllel kapcsolatos adatkezelés

Az Adatkezelő honlapján lehetőség van feliratkozni az Adatkezelő hírlevélére. A feliratkozás regisztrációhoz kötött. A regisztráció önkéntes, és bármikor megszüntethető.

Kezelt adatok köre: E-mail cím,

Adatkezelés jogalapja: Az Érintett hozzájárulása

Adatkezelés időtartama:

Az adatkezelés a regisztrációval kezdődik és a leiratkozásig tart. Az Érintett kérelmére az Adatkezelő a regisztrált címet haladéktalanul, legkésőbb 24 órán belül törli.

Adattovábbítás:

Adattovábbítás nem, történik.

 

Google Analytics

Honlapja látogatottságát az Adatkezelő a Google Analytics szolgáltatás igénybevételével méri. A szolgáltatás használata során adatok kerülnek továbbításra. A továbbított adatok az érintett azonosítására nem alkalmasak. A Google adatvédelmi elveiről bővebb információ itt található: http://www.google.hu/policies/privacy/

 

Adatokhoz való hozzáférés, adatok kiadás, adatok tárolása.

Az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket alkalmaz annak érdekében, hogy

  • az adatokhoz való hozzáférést pontosan szabályozza és korlátozza.
  • csak az Adatkezelő munkatársai és a megbízott Adatfeldolgozók férhessenek az adatokhoz és csak olyan mértékben, ami minimálisan szükséges a feladatuk ellátásához.
  • az általa megbízott Adatfeldolgozókat körültekintően és megfelelő adatfeldolgozói szerződéssel válassza ki.
  • gondoskodjon a kezelt adatok integritásáról, hitelességéről és védelméről.

Az adatok kezelése és feldolgozása valamint a biztonsági mentés Magyarország területén, az Adatkezelő számítógépéin történik.

Az Adatkezelő az Érintetti adatokat a fentebb meghatározott ideig tárolja, azt követően az adatok megsemmisítésre kerülnek.

 

Az Érintett jogai

Az Érintettet az adatkezelés kapcsán az alábbi jogok illetik meg:

Átlátható tájékoztatáshoz való jog: Az Érintettnek az adatkezelést megelőzően és közben is joga van, hogy az adatokról és az azokkal végzett műveletekről tájékoztatást kapjon.

Hozzáférés joga: Az Érintettnek joga, hogy információt kérjen az adatkezelés minden eleméről.

Helyesbítéshez való jog: Az Érintettnek kezdeményezheti az adatok helyesbítését.

Törléshez való jog: Az Érintette kérheti adatai törlését.

Tiltakozás joga: Az Érintett tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha az az Adatkezelő érdekében történik.

Korlátozás joga: Korlátozhatja az Érintett a hozzáférést, ha az jogellenesen történik.

Hordozhatóság joga: Az Érintett jogosult az adatok kiadását kérni.

Visszavonás joga: Az Érintett a hozzájárulását bármikor visszavonhatja.

Az Érintettek jogaikkal bármikor élhetnek, az erre vonatkozó kérelmeiket az alábbi elérhetőségeken tehetik meg: www.instantteams.hu illetve 1082 Budapest, Futó utca 37-45.

Az Adatkezelő a beérkezett kérelmeket megvizsgálja és haladéktalanul, de nem később, mint egy hónapon belül elintézi, vagy azt indoklással együtt elutasítja. A döntésről az Érintettet írásban tájékoztatja. Az ügyintézés során kezelt adatokat egy évig tárolja, majd az ügyintézés adatai törlésre kerülnek.

Az Érintett bármikor élhet panasszal az adatkezeléssel szemben az Adatkezelő fentebb magadott elérhetőségein.

Jogorvoslati panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi- és Információszabadság Hatósághoz.

Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9.

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu),

Lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely az ügyben soron kívül jár el. Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a tartózkodási helye (ideiglenes lakcím), illetve a Vállalkozó székhelye szerint illetékes törvényszéknél nyújtja-e be keresetét. A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéket megkeresheti a http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/birosag-keresooldalon.

 

Kelt: Budapest, 2021. 04. 21.

Scroll to Top